Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
tantermen kívüli, digitális oktatás idején alkalmazandó eljárásrendje

Hatályos: 2020.11.11-től visszavonásig

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletre tekintettel – az emberi erőforrások minisztere tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 14/2020. (XI. 10.) EMMI határozatának végrehajtására az alábbi Eljárásrendet adom ki:

 1. Benntartózkodás az iskolában járványügyi veszélyhelyzet idején
  • A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium járványügyi készültség idején alkalmazandó, 2020.11.02-től hatályos eljárásrendjét – ezek között a maszkviselés helyi szabályait – a járványügyi veszélyhelyzet, és a tantermen kívüli, digitális oktatás idején is alkalmazni kell a következő eltérésekkel:
   • az iskolába a tanulók ügyintézés, konzultáció, illetve jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából beléphetnek, az épületben az ezek teljesítéséhez szükséges ideig tartózkodhatnak,
   • az iskola épületében és az iskola udvarán lehetőség szerint mindenkinek be kell tartani az 1,5 méter védőtávolságot.
  • Az iskolában az ügyintézés a járványügyi veszélyhelyzet idején is folyamatos. Tanulói ügyintézés telefonon egyeztetett időpontban lehetséges. Időpontegyeztetés, ügyintézés munkaidőben, a 62/547-062 telefonszámon kezdeményezhető.
   
 2. A tantermen kívüli, digitális oktatás szabályai
  • A tantermen kívüli, digitális munkarend keretében az órarend szerinti órákat az órarend szerinti időpontban tartjuk meg online, a Google Tanterem, és a Meet alkalmazások segítségével, amelyekhez valamennyi tanuló személyes hozzáféréssel – iskolai e-mail címmel és a belépéshez szükséges jelszóval – rendelkezik.
  • Az órarend szerinti órákon a tanulók online részvétele kötelező, az esetleges távolmaradást a házirendben foglalt rendelkezések szerint igazolni kell, az igazolást e-mail mellékletként kell megküldeni a tanuló osztályfőnökének.
  • Az esetleges órarendváltozásokról a tanulókat, szülőket és a pedagógusokat az iskolavezetés a KRÉTA napló útján tájékoztatja. A KRÉTA naplóban megjelenő órarendet a tanulóknak folyamatosan követni kell.
  • A tanulók munkáját a szaktanárok a tantermen kívüli, digitális munkarend idején is rendszeresen, érdemjegyekkel értékelik, melyekről a KRÉTA napló útján tájékoztatják a szülőket és a tanulókat.
  • A digitális munkarend idején a tanulók az alábbiak szerint kapnak érdemjegyet valamennyi tantárgyból:
   • tanórai számonkérés alapján (online felelet, dolgozat) a szaktanár által meghatározott gyakorisággal,
   • a pedagógiai programban meghatározott – a Google Tanterem útján kiadott – kötelező írásbeli házi feladat vagy házi dolgozat alapján havonta egy alkalommal,
   • tanórai aktivitás alapján havonta egy alkalommal.
  • A digitális munkarenddel kapcsolatos további tájékoztatás a KRÉTA naplón keresztül küldött üzenetek formájában történik. Kérjük a szülőket és a tanulókat, hogy kövessék a KRÉTA naplóban az iskolavezetés és a pedagógusok üzeneteit.
   
 3. Jelen eljárásrendet nyilvánosságra kell hozni az intézmény ejg-szeged.edu.hu weblapján, továbbá a @szeged.eotvos Facebook oldalán.

 4. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.

 

Szeged, 2020. november 11.

dr. Gera Tibor
főigazgató

 

FÜGGELÉK
A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium pedagógiai programjának
az írásbeli házi feladatokra vonatkozó szabályai

108/A. Az írásbeli házi feladatot minden esetben a gimnáziumban egységesen alkalmazott Google Tanterem útján kell a tanulóknak kiadni és a házi feladat megoldását a pedagógusnak visszaküldeni. Az írásbeli házi feladat megoldása és a pedagógus által megadott határidőig való visszaküldése kötelező.

108/B. Az írásbeli házi feladatot a tanórán, vagy azt követően, de még ugyanazon a tanítási napon 16:00 óráig lehet kiadni. Az írásbeli házi feladat visszaküldésére a pedagógus által meghatározott határidő nem lehet korábbi, mint a következő tanóra kezdetének az érvényes csengetési rend szerinti időpontja. Új írásbeli házifeladatot csak az előző írásbeli házi feladat beadási határidejének lejártát követően lehet kiadni.

108/C. Az írásbeli házi feladatot a pedagógus minden esetben – egyenként, vagy az összefüggően kiadott több házi feladat esetén együtt – érdemjeggyel értékeli. Ha a tanuló a pedagógus által a Google Tanterem útján megadott határidőig a házi feladatot önhibájából nem küldi vissza, akkor a házi feladatot elégtelen érdemjeggyel kell értékelni. Több összefüggően kiadott házi feladat esetén az értékelést a késedelemmel érintett részfeladatra adott elégtelen részértékelés figyelembevételével kell meghatározni.

108/D. Ha a tanuló, kiskorú tanuló szülője igazolja, hogy a tanuló a házi feladatot nem önhibájából, hanem rajta kívül álló okból történő akadályoztatása miatt nem küldte be határidőre, a pedagógus új határidőt ad a tanulónak a házi feladat beküldésére. A tanuló késedelmének igazolására egyebekben a tanuló hiányzásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

108/E. Az írásbeli házi feladatra a 108/A–108/D. pontban meghatározott rendelkezéseket a házi dolgozatra, a szóbeli házi feladatra és a gyakorlásra kijelölt feladatokra nem kell alkalmazni.

Képek iskolánk életéből

randomkep- (30).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (1).jpg

Copyright © 2021 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .