Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendje

Hatályos: 2020.11.02-től visszavonásig

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre tekintettel kiadott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll), és annak 2020.09.08-án kelt módosítása végrehajtására, az Országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi protokoll, valamint a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet köznevelési védelmi intézkedéseinek végrehajtására, valamint a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletet módosító 453/2020. (X. 9.) Korm., 464/2020. (X. 22.) Korm. és 468/2020. (X. 29.) Korm. rendeletekben foglalt szabályozásra tekintettel, a SZTEJKI Eötvös József Gimnázium nevelőtestületének KLIK200909001/00233-1/2020 sz. határozata alapján az alábbi Eljárásrendet adom ki:

 

 1. Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején
 • Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, illetve igazolt koronavírus fertőzést követően orvosi igazolással, vagy a karantént feloldó hatósági határozattal rendelkezik, nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel, illetve a járványügyi megfigyelést feloldó hatósági határozattal rendelkezik.
 • Az a tanuló, pedagógus vagy alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A tanév megkezdése előtt valamennyi tanuló és szülője közösen nyilatkozik az melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy a tanuló közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon az az iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a tanuló az intézményt nem látogatja.
 • Az intézménybe 2020.10.01-jétől

a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót kísérő egy fő, maszkot viselő, a az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig belépő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

 • Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. Az intézménybe 2020.10.01-jétől

a) az 1.4. pont a)–c) alpontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
b) azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

 • Az intézménybe belépni kézfertőtlenítés után, a szájat és az orrot eltakaró maszkban lehet. A maszkviselés az épület folyosóin való tartózkodás idején kötelező.
 • Az intézmény hivatali helyiségeiben – irodák, titkárság – egyidejűleg legfeljebb öt fő tartózkodhat. Az ügyintézés során a maszkviselés kötelező.
 • Az udvaron a maszkviselés nem kötelező. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az óraközi szünetekben lehetőség szerint tartózkodjanak az udvaron, és kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust.
 • A maszkviselés az épület folyosóin, közösségi helyiségeiben és a tantermekben kötelező. A járványügyi készültség idején osztálytermi rendszerben tanítunk, a tanulók csak az idegen nyelvi és fakultációs csoportbontások idején változtatnak tantermet. A tantermekben az első foglalkozáson felvett ülésrend megtartása kötelező.
 • Az ebédlőben, az asztalnál ülő étkezők számára a maszkviselés nem kötelező, rajtuk kívül mindenki, aki az ebédlőben tartózkodik, köteles maszkot viselni.
 • Az úszásoktatás az intézményben szünetel. Az úszásórák tervezett időpontjában a tanulók a csoport testnevelő tanára vezetésével testnevelés órán vesznek részt.
 • Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az iskolában tartózkodásuk során lehetőség szerint kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust, és használják az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket.
 1. A portások feladatai
 • A portás az iskolába belépő személyek figyelmét felhívja arra, hogy csak maszkban, kézfertőtlenítés után léphetnek az iskolába. Ha a tanuló maszk nélkül érkezik az iskolába, a portás egyszer használatos maszkkal látja el a tanulót, és az esetről az igazgatóhelyettes útján tájékoztatja a tanuló osztályfőnökét.
 • A portás ellenőrzi, hogy azok az iskolába érkező személyek, akik nem az iskola tanulói vagy alkalmazottai, rendelkeznek-e a belépéshez szükséges engedéllyel. Ilyen engedély hiányában a portás értesíti az igazgatót, illetve helyettesét, aki dönt a belépésről.
 • Az iskolafogászati vizsgálatok idején a járványügyi helyzetnek megfelelő szabályok betartásáról az iskolafogászat alkalmazottai a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján gondoskodnak.
 • A portás az első tanítási napon a tanulók iskolába lépésekor ellenőrzi, hogy rendelkeznek-e a szülő és a tanuló által aláírt nyilatkozattal, az melléklet szerinti tartalommal. Amennyiben a tanuló ilyen nyilatkozattal nem rendelkezik, a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozatot kell a portán aláírnia. Az esetről a portás haladéktalanul értesíti a tanuló osztályfőnökét.
 • A portás minden tanítási napon felhívja az épületbe belépő tanulók figyelmét arra, hogy amennyiben az az melléklet szerinti nyilatkozatukat még nem adták le az osztályfőnöknek, csak akkor léphetnek be az épületbe, ha aláírjál a portán a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozatot.
 • A portás gondoskodik arról, hogy az iskola tanulóin és alkalmazottain kívül minden, az épületbe belépő személy nyilatkozzon a melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozat aláírásával, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy közösségben tartózkodjon.
 1. Pedagógusok és alkalmazottak feladatai
 • A tanév megkezdése előtt valamennyi pedagógus és alkalmazott nyilatkozik a melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíti telefonon az intézményvezetőt vagy helyettesét, és a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem látogatja.
 • A takarító alkalmazottak a tanév megkezdése előtt, és minden tanítási napon fertőtlenítő takarítást végeznek a tantermekben, irodákban és egyéb helyiségekben. Ha valamely tanteremben a nap folyamán osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, a takarító alkalmazottak az óraközi szünetben felületfertőtlenítést végeznek. A felületfertőtlenítést a takarító alkalmazottak szükség szerint a tanteremben tanító pedagógus közreműködésével végzik.
 • A pedagógusok és alkalmazottak az épület folyosóin maszkot viselnek, lehetőség szerint kerülik másokkal a közvetlen személyes kontaktust.
 • Ha a tanítási nap folyamán a tanteremben osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, az órát tartó pedagógus csak a felületfertőtlenítést követően engedi be a tanulókat a tanterembe.
 • A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti folyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben.
 • Az óraközi szünetekben

a) a folyosón felügyelő pedagógusok – a folyosón tartózkodó többi pedagógussal együttműködve – gondoskodnak arról, hogy a tanulók a maszkot a járványügyi előírásoknak megfelelően viseljék,
b) az ebédlőben felügyelő pedagógus gondoskodik arról, hogy az ebédlőben az ott étkezőkön kívül mások ne tartózkodjanak.

 • Tanórán kívüli foglalkozáson egyidőben csak ugyanazon osztály tanulói vehetnek részt. Ennek betartásáról a foglalkozást vezető pedagógus gondoskodik.
 • A pedagógus a tanév első tantermi foglalkozásain felveszi az osztály, csoport ülésrendjét, és a tanév hátralévő részében gondoskodik az ülésrend szigorú betartásáról.
 • Pedagógusok számára a maszkviselés tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson egyaránt kötelező. Kötelező a maszkviselés a tanári szobában, az óraközi szünetekben és az értekezleteken, továbbá amikor az ott tartózkodók között az 1,5 méter távolság nem tartható.
 1. Az osztályfőnök feladatai
  • Az osztályfőnök az első tanítási napon tájékoztatja a tanulókat az iskolában a járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről.
  • Az osztályfőnök az első tanítási napon összegyűjti a tanulóktól az melléklet szerinti nyilatkozatokat, és a nap folyamán leadja a Titkárságon, továbbá az 1. melléklet szerinti nyilatkozatokkal együtt leadja a titkárságon azon tanulók névsorát is, akik e nyilatkozat hiányában, a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozattal léptek be az épületbe.
  • Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy azok a tanulók, akik az első tanítási napon hiányoztak, illetve az melléklet szerinti nyilatkozat hiányában a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozattal léptek be az épületbe, az 1. melléklet szerinti nyilatkozatukat a lehető legrövidebb időn belül pótolják. Az osztályfőnök felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy mindaddig, amíg az 1. melléklet szerinti nyilatkozatukat nem adják le, minden belépéskor alá kell írniuk a portán a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozatot.

 2. Jelen eljárásrendet nyilvánosságra kell hozni az intézmény www.ejg-szeged.edu.hu weblapján, továbbá a @szeged.eotvos Facebook oldalán.

 3. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.

 

Szeged, 2020. november 2.

dr. Gera Tibor
főigazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Képek iskolánk életéből

randomkep- (48).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (26).jpg

Copyright © 2021 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .